Részvételi- és Játékszabályzat

2021-es nyári nyereményjáték

Részvételi- és Játékszabályzat
 1. 1. A Viapan Dologidő Kft. (7542 Kisbajom, Kossuth L utca 111., adószám: 12637993214, továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. és 8. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez a Játékosnak a Viapan Dologidő Kft. vonatkozó weboldalán (link) szükséges megadnia az adatait, és elfogadnia a cég adatkezelési nyilatkozatát 2021. 08.15. 12:00 időpontig.

 1. 1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 2. 2. A Játék 2021.07.01. 6:00 órakor indul, és 2021. 08.15. 12:00 óráig tart.
 3. 3. A Játékban résztvevők közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost.
 4. 3.1 A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért.
 5. 3.2. A Játékban résztvevőket a Szervező a Viapan Dologidő Kft. belső jelöltkezelő szoftvere (HR Szoftver/Hireify)  alapján határozza meg.
 6. 3.3. A Játékban a Szervező egyetlen Nyertest sorsol ki. A nyertes nyereménye egy belföldi, 2 éjszakás, ellátás nélküli, maximum 5 fős üdülő-szállás. A nyeremény eszmei értéke mintegy: 150.000 (százötvenezer) forint.
 7. 3.4. A nyeremény 2021. augusztus 20-tól kezdődően 2021. november 31-ig bezárólag, a Viapan Dologidő Kft. által előre meghatározott időpont lehetőségek közül választható módon használható fel.
 8. 3.5. A szervező a szállás mellé semmilyen ellátást, utazási költséget, utazási biztosítást vagy más szolgáltatást nem biztosít.
 9. 3.6. A szervező kategorikusan kijelenti, hogy a szálláshelyen okozott bárminemű kárért felelősséget nem vállal, az a Nyertes Játékost terheli.
 10. 3.7. A nyeremény sorsolására 2021.08.16. napján a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor a következő címen: 7621 Pécs, Rákóczi út 62-64.
 11. 3.8. A Szervező a sorsolás végeredményéről minden regisztrálót a megadott e-mail címén és telefonszámán írásban értesít. A nyeremény átvételére a nyertesnek a sorsolást követő 2 hétben (tehát 2021.08.30-ig) van lehetősége a +36 20 354 2835 - ös telefonszámon egyeztetett helyen. A Szervező az ajándék nyertesének keresztnevét a kiküldött tájékoztató e-mailben is közzéteheti a sorsolástól számított 3 napon belül.

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 1 nyertest és 1 tartalék nyertest húz ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos az e-mail formájában történő értesítésre 14 napon belül semmilyen módon nem válaszol.

 1. 3.9. Amennyiben a tartalék nyertes sem felel meg jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy ő sem reagál semmilyen megkeresésre a nyertes elévülését követő 14 napon belül, úgy a nyereményjáték nyertes hiányában elmarad, a nyeremény újabb kisorsolására sor nem kerül.
 2. 4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
 3. 4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 4. 5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 5. 6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
 6. 7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező Viapan Dologidő Kft. munkavállalói, és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 7. 8. A Játékban 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. A Játékban cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
 8. 9. A Játékosok által megadott e-mail címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), az értesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 9. 10. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
 10. 11. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata Szervező weboldalán* jelenik meg.
 11. 12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 12. 13. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére, és az azt követő 5 évre - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Viapan Dologidő Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: 7542 Kisbajom, Kossuth L utca 111., vagy a következő e-mail címen: info@viapan.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 

 1. amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait,vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
 2. amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező Viapan Dologidő Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. 

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket a Játékos megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra. 

A Játék adatkezelési azonosítója: 2021/07/VIAPANNAL-NYARALUNK 

Kelt: 2021.06.30., Kisbajom 

Viapan Dologidő Kft. Szervező 

* https://www.viapan.hu/hu/regisztracio