Adatkezelés és adatvédelem

Figyelünk adatai biztonságára!

Adatkezelés és adatvédelem

A www.viapan.hu adatkezelési tájékoztatója

A https://www.viapan.hu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a VIAPAN "DOLOGIDŐ" Munkaerő Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 7542 Kisbajom, Kossuth L. utca 111.; Cg.: 14-09-304540; Képviseli: Vida Péter ügyvezető) (a továbbiakban: Adatkezelő)  üzemelteti.

Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Ténainé Szaszák Veronika

Elérhetőség: adatvedelem@viapangroup.com

Jelen Tájékoztató tartalmazza az ezen weboldal keretén belül végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével a felhasználók elfogadják jelen Tájékoztató feltételeit.

Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

1. Az adatkezelés célja

Tájékoztatjuk, hogy regisztrációja – annak személyes vagy elektronikus jellegétől függetlenül -, valamint álláspályázata részeként benyújtott személyes adatainak kezelésére abból a célból kerül sor, hogy Ön az Adatkezelővel, illetve az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló további – akár külföldi illetőségű – gazdálkodó szervezettel az Adatkezelő által végzett munkaerő-közvetítési és munkaerő-kölcsönzési tevékenység eredményeként munkaviszonyt létesítsen, ideértve a munkaviszony létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárásokkal és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is, továbbá, hogy az Ön által benyújtott személyes adatait Adatkezelő az általa fenntartott elektronikus álláskereső adatbázisban elhelyezze, kezelje, valamint feldolgozza, majd továbbítsa azt olyan harmadik személyek felé, akik az adtabázist munkaerő-keresés céljából használják.

2. Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés, valamint az esetleges későbbi adattovábbítás jogalapját a jelen Tájékoztató 3.1-3.3. pontjában felsorolt személyes adatok vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja képezi. A jelen Tájékoztató 3.4. pontjában felsorolt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben pályázati anyagában különleges személyes adat is szerepel (pl. egészségi állapot), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Info tv.) tekintettel az Adatkezelő megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatkezelési műveletek végzése során a különleges adatokhoz kizárólag az rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő feladatának ellátásához feltétlenül szükséges.

Tekintettel arra, hogy személyes adatainak felvételére az Ön hozzájárulásával kerül sor, ezért az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, az Ön további hozzájárulása nélkül, valamint hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célra felhasználhatóak, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatóak az Ön hozzájárulása nélkül.

Amennyiben személyes adatainak jelen Tájékoztatóban meghatározott célon kívüli kezelése válik szükségessé, ahhoz az Adatkezelő minden esetben az Ön hozzájárulását kéri, előzetes tájékoztatást adva az adatkezelés új céljáról.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósításához, e körben különösen állásajánlat tétele, kiválasztási eljárásban történő részvétel, munkaviszony létesítése és munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés céljából harmadik személy adatkezelőknek, így különösen az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek csak az Ön előzetes megkeresése, tájékoztatása és előzetes hozzájárulás alapján továbbítja, ide nem értve a jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget.

 

3. Kezelt személyes adatok köre

3.1. A regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok (természetes személy esetén):

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Legmagasabb iskolai végzettség

3.2. A regisztráció során opcionálisan megadható adatok (természetes személy esetén):

 • Nem
 • Születési dátum
 • Állampolgárság
 • Tartózkodási hely
 • Fő foglalkozás, valamint az ezen területen szerzett szakmai tapasztalat
 • Nyelvtudás
 • Önéletrajz

3.3. A regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok (gazdálkodó szervezet esetén):

 • Vezetéknév (kapcsolattartó)
 • Keresztnév (kapcsolattartó)
 • E-mail cím (kapcsolattartó)
 • Telefonszám (kapcsolattartó)
 • Cégnév

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során benyújtott személyes adataival összefüggésben az Adatkezelő nem vállal olyan kötelezettséget, hogy a felhasználó számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít.

Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait a regisztrálás során használt adatbázistól eltérően más, az Adatkezelő által működtetett adatbázisába mozgathatja.

Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben vagy a megadott telefonszámra küldött sms-ben  tájékoztassa a regisztráció során pontosított, az önéletrajzban szereplő adatainak megfelelő állásajánlatokról.

Felhasználó hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott e-mail címére vagy a megadott telefonszámra küldött sms-ben az Adatkezelő a szolgáltatásairól, a felhasználás újdonságairól tájékoztatót küldjön.

3.4. A munkaviszony létesítése és annak fennállása alatt kezelt adatok (természetes személy esetén):

 • Születési név, névváltozás esetén előző név
 • Születési hely
 • Családi állapot
 • Személyi szám
 • TAJ szám
 • Adószám
 • Banki adatok
 • Lakcím
 • Levelezési cím
 • Gyermekek és egyéb családtagok az érintett munkaviszonyával kapcsolatos juttatásokkal összefüggésben (különösen: név, születési dátum, TAJ szám
 • Végzettséget igazoló dokumentum sorszáma

 

4. Felelősség

A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében a felhasználót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak, az aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt a végzettségére, szakmai tapasztalataira vagy személyes tulajdonságaira vonatkozólag.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyet harmadik személyek a felhasználó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adatkezelő okkal feltételezi, vagy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatok valótlanságot tartalmaznak, vagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, az Adatkezelőnek jogában áll az elhelyezett Személyes Adatokat az Adatbázisból minden ellenszolgáltatás nélkül eltávolítani.

5. Személyes adatok tárolása

Személyes adatait kizárólag az 1. pontban meghatározott célok eléréséig szükséges ideig és az alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett ideig tároljuk. Adatkezelő minden esetben megőrzi az Ön személyes adatait mindaddig, amíg jogszabályi megőrzési kötelezettsége fennáll vagy a lehetséges jogi igények még nem évültek el.

6. Személyes adatok címzettjei

 • Adatkezelő valamennyi, a regisztráció, valamint a munkaviszony létesítését elősegítő releváns munkavállalója;
 • IT szolgáltatók;
 • Kölcsönvevő vállalat;
 • Hivatalos szervek jogszabályi kötelezettség alapján;
 • Az adatalanyok hitelezői, valamint a jogi igények érvényesítésében ténylegesen részt vevő egyéb személyek, ideértve a fennálló tartozásokra vonatkozó önkéntes elengedéséhez kapcsolódó követeléseket is;
 • Társadalombiztosítási szervek és nyugdíjbiztosítók;
 • A munkavállalók védelméért felelős hatóságok;
 • Adóhatóságok;
 • Az adatalanynak vagy harmadik félnek kifizetéseket kezelő bankok;
 • Bíróságok

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével összefüggésben adatkezelőnek minősül a TrustLine Hungary Kft.


Adatkezelő megnevezése: TrustLine Hungary Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 14-09-320258
Adatkezelő adószáma: 32332944-2-14
Adatkezelő székhelye: 7542 Kisbajom, Kossuth Lajos utca 111.
Adatkezelő elektronikus címe: info@trustlinehungary.hu
Adatkezelő képviselője: Tobak Éva ügyvezető, dr. Honti Bettina ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő: Ténainé Szaszák Veronika
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@trustlinehungary.hu

7. Érintett jogai

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy a természetes személyek Személyes Adatainak kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. Ön a jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek a jelen Tájékoztatóban foglalt elérhetőségére küldheti, illetve ott teheti meg. Az Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi Önnel a kapcsolatot a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit Ön is alkalmazott).

7.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

 Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az Érintett Személyes Adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

7.2. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

7.3. Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

7.4. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.

7.5. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

a) úgy ítéli meg, hogy a Személyes Adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;

b) úgy ítéli meg, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

c) a Személyes Adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;

d) a Személyes Adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.

7.6. Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, jogosult az Adatkezelőnél - a fenti elérhetőségek bármelyikén - annak megszüntetése érdekében panasszal élni.

7.7. Érintetti jogok gyakorlása

Az Érintett az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a fent említett jogait. A jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek küldheti, illetve ott teheti meg. Amennyiben az Adatkezelő Ügyfeleivel együtt minősül Közös Adatkezelőnek munkaerő-kölcsönzés esetén, úgy az Érintett Ügyfél elérhetőségeiről az Adatkezelő külön tájékoztatja a munkavállalót.

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy Személyes Adatok védelméhez fűződő jogai megsérültek, akkor Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez vagy az Érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

8. Cookie-k letiltása:

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A számítástechnikai rendszerek és más adatmegőrzési helyek az Adatkezelő telephelyein, bérelt szerverein, valamint megvásárolt szoftverein találhatók meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő különös gondossággal figyel az adatok biztonságára, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő és partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik.